Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

BÁN BÁN BÁN....... nước đã tích đủ để tràn khỏi con đập...... dừng cuộc chơi.
http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-tu/chu-tich-nuoc-co-the-tam-dinh-chi-pho-thu-tuong-bo-truong-20130220120553709ca33.chn

[12:19:42 PM] loi_cu_ta_ve: http://cafef.vn/nang-luong-tai-nguyen/doanh-nghiep-keu-lo-1800-litxang-20130219073823772ca51.chn
[12:27:48 PM] loi_cu_ta_ve: http://vietstock.vn/2013/02/gia-usd-cho-den-vuot-moc-21000-dong-759-259270.htm
[12:28:20 PM] loi_cu_ta_ve: http://vietstock.vn/2013/02/pva-hop-nhat-quy-42012-lo-khung-gan-117-ty-dong-737-259295.htm
[12:28:42 PM] loi_cu_ta_ve: http://vietstock.vn/2013/02/lcg-lai-rong-cong-ty-me-quy-42012-giam-manh-54-con-hon-10-ty-dong-737-259220.htm
[12:28:58 PM] loi_cu_ta_ve: http://vietstock.vn/2013/02/lss-loi-nhuan-nam-2012-chi-dat-16-ke-hoach-no-vay-va-ton-kho-tang-manh-737-259085.htm
[12:29:17 PM] loi_cu_ta_ve: http://vietstock.vn/2013/02/hag-lai-hop-nhat-2012-giam-gan-70-chi-dat-44-ke-hoach-737-259291.htm
[12:29:34 PM] loi_cu_ta_ve: http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/tin-dung-am-016-trong-gan-2-thang-dau-nam-20130219113225737ca34.chn

[12:30:24 PM] loi_cu_ta_ve: Cộng với SJS , SHB, PVX, xyz... lỗ, nước đã tích đủ để tràn ra khỏi con đập. Mình xin phép Stop cuộc chơi....vào lúc 13h30 -13h45' hôm nay

1 nhận xét: